Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które przez dokonanie rejestracji, subskrypcji do Publicznych serwisów i zamówienie usług na zasadach określonych w Regulaminie zawarły z SISMS sp. z o.o. umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy).
 2. Wszystkie pojęcia, pisane z wielkiej litery, o ile nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce, przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym pod adresem: https://www.sisms.pl/regulaminy
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) są:
  1. spółka pod firmą Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8951932664 oraz REGON: 020843579, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sisms.pl i cok@sisms.pl (dalej: Spółka),
  2. Nadawcy, do których Publicznych serwisów zasubskrybował się dany Użytkownik. Nadawcy nie mają dostępu do danych osobowych Użytkowników, dlatego nie dokonują na nich czynności, które mogłyby zostać określone jako przetwarzanie danych osobowych, chociaż decydują o celach i środkach przetwarzania tych danych przez Spółkę.
 4. Użytkownik, który subskrybował się do Publicznego serwisu, ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania;
  2. żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec udostępnienia danych innym Nadawcom;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj. jeśli została ona udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-maila na adres
  5. przenoszenia danych;
  6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celu marketingu usług świadczonych przez Spółkę lub/i przez Nadawców;
 5. W przypadku usunięcia danych lub/i odinstalowania Aplikacji warunkujących korzystanie z Systemu SISMS oraz usług oferowanych w jego ramach, Użytkownik traci możliwość korzystania z tych usług.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Spółkę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla następujących celów:
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Systemu SISMS oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  3. marketing usług świadczonych przez Spółkę oraz marketing usług świadczonych przez Nadawców, w tym przesyłanie informacji handlowych (w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej wyraźnej zgody);
  4. wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz
  5. tworzenie wewnętrznych raportów i analiz.
 7. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników tj. numer telefonu i adres poczty elektronicznej:
  1. w celach wymienionych w pkt. 6 a), d), e) powyżej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych,
  2. w celu określonym w pkt. 6 b) powyżej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych,
  3. w celu określonym w pkt. 6 c) powyżej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Spółka może udostępnić dane osobowe Użytkowników Nadawcom, którzy są administratorami ich danych osobowych, pod warunkiem udzielenia przez Użytkowników odpowiedniej wyraźnej zgody na takie udostępnienie.
 10. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 8 i 9 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.
 11. Dane Użytkowników przetwarzane są przez Spółkę w okresie obowiązywania umowy z Nadawcą oraz do 30 dni po rozwiązaniu umowy z Nadawcą w celu prawidłowego rozliczenia Stron, lub do momentu wyrejestrowania się Użytkownika z Systemu SISMS (tj. wszystkich serwisów Nadawców).
 12. Dane Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (DPO), jeżeli został powołany przez danego Nadawcę lub/i Spółkę, są zamieszczone na stronie internetowej odpowiednio danego Nadawcy lub/i Spółki.
 14. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

 1. Niektóre obszary Systemu SISMS mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia osoby korzystających z Systemu SISMS, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:
  1. przechowywania identyfikatorów sesji,
  2. przechowywania informacji o wyrażeniu przez osobę korzystającą z Systemu SISMS akceptacji Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies.
 3. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 4. Osoba korzystająca z Systemu SISMS może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby korzystającej z Systemu SISMS.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod poniższymi odnośnikami:

  •   w przeglądarce Internet Explorer
  •   w przeglądarce Mozilla Firefox
  •   w przeglądarce Chrome
  •   w przeglądarce Safari